Co přináší novela tiskového zákona obecním zpravodajům

Novela tiskového zákona – jak se změny dotýkají obecních zpravodajů

 Tento souhrn uvádí základní změny, které přináší úprava zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tiskového zákona. V bodech jsou stručně uvedeny nově vzniklá práva a povinnosti vydavatele i dalších účastníků (zvl. zastupitelů).

Co novela přináší:

  1. definuje obecní zpravodaj
  2. zřizuje povinnost uvádět označení „periodický tisk územního samosprávného celku“
  3. ukládá vydavateli povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o obci
  4. zavádí povinnost poskytnout prostor pro uveřejnění názorů členů zastupitelstva
  5. dává zastupitelům možnost domoci se vydání doplňující informace

 

1.       Definice obecního zpravodaje

Obecní zpravodaj je definován jako „periodický tisk územního samosprávného celku.“

Za obecní zpravodaj jsou považována periodika, která vydává obec, kraj, hlavní město Praha, její městské části nebo právnické osoby zřízené či založené územně samosprávnými celky a periodika, která vydává jiný vydavatel na základě smlouvy s výše uvedenými celky.

2.       Nový povinný údaj

Doposud bylo povinností vydavatele uvádět (např. v tiráži) tzv. povinné údaje a sice: název zpravodaje, četnost vydávání (periodicitu), místo vydávání, číslo a den vydání, evidenční číslo (udělené ministerstvem kultury) a název, sídlo a identifikační číslo vydavatele.

K těmto povinnostem nově přibývá uvádění označení: „periodický tisk územního samosprávného celku.“

Postačí toto označení uvést v tiráži zpravodaje, je ale možné jej otiskovat i v hlavičce vedle názvu zpravodaje.

3.       Objektivita a vyváženost

Vydavatel obecního zpravodaje má poskytovat objektivní a vyvážené informace o obci (městské části).

Více novela o objektivitě nehovoří. Toto ustanovení lze však vyložit jako povinnost poskytovat informace ověřené a podložené a podávat je nestranně (nezaujatým způsobem). Případné subjektivní komentáře je třeba jasně označit jako osobní názor konkrétní osoby. Tyto názory by zároveň neměly převládat nad nestranným zpravodajstvím.

V komentářích by měla panovat vyváženost. Otištěny by měly být názory zastupující postoje vše zainteresovaných stran (např. vedení územně samosprávného celku, opozičních zastupitelů či občanů), aniž by názory jedné ze stran výrazně převládaly.  Nedoporučuje se ani např. dopisování dovětků vedením územně samosprávného celku pod kritické články jiných autorů.

Každý článek ve zpravodaji by měl být také z důvodu možné identifikace čtenářem podepsán.

(Poznámka: Názorové texty mají v obecním zpravodaji své místo a nebylo by šťastným řešením je v zájmu objektivity vyloučit zcela.)

4.       Názory zastupitelů

Každý zastupitel územního samosprávního celku bude mít nově možnost nechat v obecním zpravodaji otisknout svůj článek, pokud se týká dané obce. Vydavatel je povinen poskytnout zastupiteli v přiměřeném rozsahu prostor pro uveřejnění jeho názoru. Co je to přiměřený rozsah je nutné dovodit pro každý zpravodaj individuálně. Zpravidla by se mělo jednat o obdobnou délku, ale i grafické ztvárnění (velikost písma, umístění ve zpravodaji apod.) jako je tomu u ostatních článků v daném zpravodaji.

V případě, že nastane situace, kdy nemá zájem do zpravodaje přispívat nikdo jiný, než např. koalice, a ta tomu také pravidelně činí, je vhodné, aby názory dalších zastupitelů shrnula svým článkem v zájmu vyváženosti redakce.

5.       Doplňující informace

V případě, že se některý zastupitel cítí dotčen, že jeho názor ve zpravodaji nezazněl, má právo požadovat otištění svého článku – neboli požadovat vydání tzv. „doplňující informace“ s apelem na §11a tiskového zákona. Důvody pro požadování otisknutí doplňující informace jsou pevně stanoveny:

  1. Vydavatel neotiskl zastupiteli článek do 3 měsíců od jeho doručení. Pokud je četnost vydávání nižší než 3 měsíce, tak toto platí pro nejbližší vydání zpravodaje od data doručení článku.
  2. Zastupitel se domnívá, že pro vyjádření svého názoru nedostal přiměřený prostor (např. že byl jeho článek nepřiměřeně zkrácen).

Náprava: vydavatel otiskne doplňující informaci v témže periodiku a to ve lhůtě3 měsíců od doručení doplňující informace vydavateli (pokud je zpravodaj vydáván později, lhůta se posouvá k datu nejbližšího vydání).

Zastupitel musí vydavateli doručit návrh znění doplňující informace (tedy měl by napsat text sám). Vydavatel musí doplňující informaci ve zpravodaji označit slovy „doplňující informace“. Otisknout doplňující informaci k doplňující informaci téhož autora není možné.

V souvislosti s novelou tiskového zákona je potřeba vždy brát v úvahu i dřívější (stávající) ustanovení tiskového zákona týkající se např. evidence periodika, uvádění povinných informací, zasílání tzv. povinný výtisků, práva na odpověď či dodatečné sdělení atd.

(Pozn. Text psaný kurzívou není přesným ustanovením zákona. Jedná se o doporučení.)

V sekci ke stažení najdete také dokument s plným zněním novely tiskového zákona. V případě dotazů nás kontaktujte na info@mistnimedia.cz.

Tento text je ke stažení zde: Novela tiskového zákona

Michaela Černá, Martin Buček

Michaela Černá se představuje:

PhDr. Michaela Černá vystudovala žurnalistiku, mediální studia a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou Místní média, z.s.
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Časté otázky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.