Prezentace kandidátů do zastupitelstva v obecním zpravodaji – co lze publikovat

 

volby3Měsíc před komunálními volbami přicházejí dotazy, co vše týkajícího se kandidátů do zastupitelstva lze v předvolebních vydáních obecních zpravodajů zveřejňovat. Připravili jsme proto pro vás výtah z několika zákonů týkajících se této problematiky.

V prvé řadě je třeba, aby v obecním zpravodaji zůstala zachována rovnost prostoru pro všechny kandidující subjekty. Není tedy problém otisknout jednotlivým kandidátů (subjektům nebo osobám) program či inzerci. Pouze by pak tyto noviny – otisknuté programy, slogany, inzeráty atd.  neměly být vystavené někde ve volební místnosti či před ní.

Důležité rovněž je, že žádná z (před)volebních prezentací nesmí být anonymní.

V neposlední řadě nesmí média 3 dny před volbami zveřejňovat předvolební průzkumy.

Vaše další dotazy k problematice obecních zpravodajů a voleb, i jiné, rádi zodpovíme na info@mistnimedia.cz.

ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE PŘEDVOLEBNÍCH PREZENTACÍ V NOVINÁCH:

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

§ 30 do zastupitelstva obcí, ve znění pozdější předpisů:

Volební kampaň

(1) Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.

(2) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(3) Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

§ 64

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstva obce a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání přestupku je příslušný krajský úřad podle místa, kde je fyzická osoba, která předvolební a volební průzkumy zveřejnila, přihlášena k trvalému pobytu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč. Na přestupky a jejich projednávání se vztahuje zvláštní právní předpis.

§ 65


Jiného správního deliktu se dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstva obce a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy. Za tento správní delikt lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokutu uloží krajský úřad místně příslušný podle sídla právnické osoby. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 3 měsíců a musí být pravomocně ukončeno do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti a způsobu protiprávního jednání. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuta je příjmem kraje.

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů:

§ 2 odst. 1, písm. g) Zakazuje se anonymní reklama týkající se voleb po dobu volební kampaně podle volebního zákona.

Michaela Černá, Martin Mezenský

Michaela Černá se představuje:

PhDr. Michaela Černá vystudovala žurnalistiku, mediální studia a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a mediální studia na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity v Praze. Je ředitelkou Místní média, z.s.
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Časté otázky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.